Tillgänglighetsförklaring

Denna tillgänglighetsförklaring gäller för Helsingfors stads städplaner Helsingfors webbplats. Webbplatsens adress är www.puhdistussuunnittelyat.fi/helsinki/.

Målet för staden

När det gäller tillgängligheten till digitala tjänster är Helsingfors mål att sträva efter en nivå av AA eller bättre i enlighet med WCAG:s riktlinjer, om detta är rimligt möjligt.

Efterlevnadssituation

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven i lagen i enlighet med WCAG 2.1 Level AA.

Utarbetande av en tillgänglighetsrapport

Denna broschyr utarbetades 04.10.2021 och uppdaterades 27.10.2021.

Bedömning av tillgänglighet

Tillgänglighetsbedömningen har följt Helsingfors stads arbetsinstruktioner och metoder som syftar till att säkerställa platsens tillgänglighet i alla skeden av arbetet.

Tillgängligheten har kontrollerats som en revision av en extern expert och som en självutvärdering. Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av programmatisk tillgänglighetskontroll och manuell granskning av webbplatsen och innehållet. Brister som rapporterats av bedömningsverktygen har granskats och vid behov åtgärdats.

Den externa expertrevisionen har utförts av Unicus Oy.

Uppdaterar nåbarhetsförklaringen

Tillgängligheten till sajten säkerställs genom ständig övervakning i händelse av förändringar i teknik eller innehåll, samt genom periodisk granskning. Den här broschyren kommer att uppdateras med webbplatsändringar och tillgänglighetskontroller.

Feedback och kontaktinformation

Ansvarig för webbplatsens tillgänglighet
Stadsmiljösektorn
Helsingfors stad

Rapportering av otillgängligt innehåll

Men om användaren anser att tillgänglighetskraven inte är uppfyllda kan detta anmälas via e-post helsinki.palaute@hel.fi eller genom att använda feedbackformuläret på www.hel.fi/palaute.

Begär information i ett tillgängligt format

Om användaren inte känner att han tar emot innehållet på webbplatsen i ett tillgängligt format kan användaren begära denna information via e-post helsinki.palaute@hel.fi eller genom att använda feedbackformuläret www.hel.fi/palaute. Syftet är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsligt skydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person anser att hans eller hennes anmälan eller förfrågan inte har besvarats eller svaret är otillfredsställande, kan ärendet anmälas till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs exakt hur ärendet hanteras.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Kontrollenhet för tillgänglighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
0295 016 000

Helsingfors stad och tillgänglighet

Staden främjar tillgängligheten till digitala tjänster genom att harmonisera publiceringsarbetet och tillhandahålla tillgänglighetsfokuserad utbildning för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för sajterna övervakas ständigt under underhållet av sajterna. Brister kommer att åtgärdas omedelbart. De nödvändiga ändringarna kommer att göras så snart som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och hjälpmedelsanvändare

Staden ger råd och stöd till användare med funktionshinder och hjälpmedel. Stöd finns på de rådgivningssidor som finns listade på stadens hemsida och från telefonrådgivningen.

Acceptansrapport

Denna rapport godkändes den 28.10.2021
Stadsmiljösektorn
Helsingfors stad